Wie controleert de kwaliteit van de intake- en doelgroepenbeleid?

De controle hierop berust bij de inspectie. Het is aan het centrum om aan te tonen dat men op een oordeelkundige en onderbouwde manier cursisten heeft georiënteerd naar hetzij een ‘standaard’ aantal lestijden (60), dan wel naar 40 lestijden (waarop heeft het centrum zich in dit geval gebaseerd om te oordelen dat het om ‘snellerende’ cursisten gaat?), dan wel naar een ‘update’ module van 20 lestijden (waarop heeft het centrum zich gebaseerd om te oordelen dat deze cursisten de basiscompetenties ooit al eens verworven hebben (bijv. 6 jaar geleden gelijkaardige cursus gevolgd; overschakeling bedrijf van software versie…). Het centrum houdt in elk geval best een schriftelijke neerslag bij van de motivering waarop het zich heeft gebaseerd om cursisten naar een module van 40, dan wel 20 lestijden toe te leiden.